contact Direct persoonlijk contact
contact Direct schade melden

Dienstwijzer

Dienstwijzer uw-verzekering.nl (Labruyère Financiële Diensten)

Hier treft u een complete beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Wij geven u namelijk graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt en wat u van ons kunt en mag verwachten.

Hieronder leest u precies waar wij voor staan, hoe onze dienstverlening is opgebouwd en welke acties wij ondernemen om uw financiële belangen zo goed mogelijk te behartigen. Dit document geeft u een helder beeld van wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.

In volgorde informeren wij u over:

Ons kantoor

Labruyère Financiële Diensten is een full service dienstverlener die u het werk én de zorg uit handen kan nemen bij het samenstellen van een evenwichtig verzekeringspakket, het zoeken naar de juiste financieringsvorm, de opbouw van een goed pensioen en het sluiten van een hypotheek op maat. Op al deze gebieden bemiddelen wij voor u bij het afsluiten van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling. Onze dienstverlening kenmerkt zich door onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid, flexibiliteit en kennis van zaken. Op het gebied van hypotheekadvies is Labruyère Financiële Diensten inmiddels een toonaangevende partij in de regionale markt. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen.

De vergoeding voor de dienstverlening van Labruyère Financiële Diensten is begrepen in de premie van de verzekeringen die u via onze bemiddeling sluit. Dit betekent dat ons advies aan u geen verdere kosten met zich meebrengt. Wij ontvangen voor onze bemiddeling en voor het onderhoud van uw verzekeringen provisie van verzekeraars, banken, hypotheek- en geldverstrekkers.

De AFM (Toezichthouder Nederlandse Financiële Markten) heeft Labruyère Financiële Diensten een vergunning verleend onder nr. 12011359.

De diensten die wij aan u leveren

Als assurantiekantoor is onze dienstverlening als volgt samen te vatten: Wij behartigen uw financiële belangen waar het gaat om de via ons afgesloten of af te sluiten verzekeringen en andere financiële voorzieningen. Afhankelijk van de strekking van uw opdracht betekent dit concreet dat wij uw huidige (financiële) situatie en wensen in kaart brengen en op basis daarvan een advies uitbrengen over een door u gewenste voorziening. Wij helpen u met het bepalen van realistische doelstellingen op financieel gebied waarbij wij u ook wijzen op de beperkingen, mogelijkheden, voor – en nadelen van wettelijke regelingen op het gebied van fiscaal -, huwelijks -, vermogens – en erfrecht. Vervolgens bemiddelen wij voor u bij het sluiten van de overeenkomst bij de verzekeraar of andere financiële instelling. Wij verplichten ons om uw afgesloten voorzieningen gelijke tred te laten houden met uw persoonlijke en financiële ontwikkelingen. Daarvoor controleren wij periodiek uw bij ons kantoor lopende verzekeringsportefeuille. Indien tussentijdse aanpassingen noodzakelijk zijn, verrichten wij de noodzakelijke werkzaamheden om deze aanpassingen uit te voeren. Gedurende de looptijd van uw voorziening zorgt Labruyère Financiële Diensten voor correcte schadeafwikkeling en voor correcte administratieve verwerking en onderhoud.

Wat u concreet van ons mag verwachten

Labruyère Financiële Diensten is uw adviseur op financieel gebied. In onze adviespraktijk gaan wij volgens een vast stappenplan te werk. Allereerst maken wij een risicoanalyse van uw situatie. Samen met u bekijken wij welke risico’s u loopt en in hoeverre u deze zelf kunt dragen of beter kunt overdragen aan een verzekeraar. Vervolgens informeren wij u over de verzekeringsoplossingen en adviseren wij u over de voorzieningen die u de beste prijs-kwaliteitverhouding bieden. Wij bemiddelen voor u bij het afsluiten van de voorzieningen bij de desbetreffende instelling en zorgen ervoor dat alle administratieve handelingen tijdig rond zijn. Tijdens de looptijd van uw verzekeringen zijn wij, naast uw vraagbaak, ook uw belangenbehartiger. Mocht u te maken krijgen met schade, dan zorgen wij ervoor dat uw schade snel en correct wordt afgehandeld.

Labruyère Financiële Diensten zorgt er tevens voor dat uw voorzieningenpakket up-to-date blijft. Wij houden u op de hoogte van relevante ontwikkelingen en wijzen u erop als er aanpassingen in uw pakket gewenst of noodzakelijk zijn. Als uw persoonlijk adviseur zetten wij alles in het werk om uw financiële belangen optimaal te behartigen.

Labruyère Financiële Diensten adviseert u over en bemiddelt bij het afsluiten van de volgende voorzieningen:

Wat wij van u verwachten

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij het samen- of bijstellen van uw voorzieningenpakket en het verstrekken van relevante informatie, is het noodzakelijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw (persoonlijke) situatie. Daarbij gaat het om wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, echtscheiding, overlijden, etc.), wijzigingen in uw inkomenspositie, adreswijziging, verandering of aanvulling van de inboedel, verbouwing van de woning, andere werksituatie, etc. Daarnaast adviseren wij u uw polissen en statusoverzichten geordend te bewaren, zodat u die bij een schade of gewenste aanpassing of uitbreiding snel bij de hand heeft.

Bij elke aanvraag van een verzekering is het noodzakelijk dat u het aanvraagformulier volledig én naar waarheid invult. Wanneer u bepaalde gevraagde gegevens niet of niet juist invult, kan dit consequenties hebben voor de dekking en dus de eventuele (schade-)uitkering van de betreffende verzekering. Uiteraard kunnen wij u altijd helpen bij het invullen van het aanvraagformulier.

Als u via Labruyère Financiële Diensten een verzekering afsluit of een offerteaanvraag doet, kunt u er zeker van zijn dat met uw gegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Wij zullen uw gegevens niet aan derden beschikbaar stellen of gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor u ze ter beschikking heeft gesteld.

Hoe en wanneer u ons kunt bereiken

Labruyère Financiële Diensten heeft zijn bereikbaarheid afgestemd op zijn klanten. U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen.

U bent welkom op ons kantoor. Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag, van 09.00 tot en met 17.30 uur. In onderling overleg is tevens op overige tijden een afspraak te maken. Het adres van ons kantoor is: Debussystraat 41 2324 KH Leiden.

Om er zeker van te zijn dat uw persoonlijke adviseur aanwezig en beschikbaar is, kunt u het beste vooraf telefonisch een afspraak maken. U kunt ons bereiken op telefoonnummer (071) 5 289 219.

Buiten kantooruren kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan de eerstvolgende werkdag na de melding teruggebeld. Indien nodig of wenselijk treffen wij ook de door u aangegeven maatregelen.

U kunt ons per e-mail bereiken. Ons e-mailadres is: info@labruyere.nu. De hele dag door controleren wij de mailbox op nieuwe berichten. Indien nodig zullen wij hierop direct actie ondernemen. Geef in uw bericht aan hoe u onze reactie wilt ontvangen: telefonisch, per post, per fax of per e-mail. Als u een internetaansluiting heeft, is het m.b.t. nadere informatie omtrent ons kantoor, mogelijk onze website te bekijken: www.labruyere.nu.

Ook is het mogelijk zelf premies te vergelijken en zelfs verzekeringen af te sluiten via onze website: www.uw-verzekering.nl.

U kunt ons schriftelijk bereiken. U kunt uw post adresseren aan: Labruyère Financiële Diensten, Debussystraat 41 2324 KH Leiden. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor post die ons kantoor niet tijdig bereikt en de eventuele nadelige gevolgen die uit het niet tijdig bereiken van uw poststukken voortvloeien.

Hoe de premiebetaling verloopt

Als u een verzekeringsovereenkomst sluit, wentelt u bepaalde risico’s af op een verzekeraar en/of bouwt u vermogen op. Omdat de belangen veelal erg groot zijn, is de betaling van de premie een wezenlijk aspect van de verzekeringsovereenkomst en voor u van groot belang.

Offerte

Voordat u een verzekering afsluit, ontvangt u een opgave van de premie, waarop tevens de gewenste betaalwijze, de bijbehorende betaaltermijnen en de duur van de periode waarover de premie verschuldigd is vermeld staan. Voor zover van toepassing informeren wij u ook over de bijbehorende poliskosten, eventuele verlengingskosten en assurantiebelasting.

Gespreide premiebetaling

Gewoonlijk betaalt u de verzekeringspremie per jaar (vooruit). Premiebetaling in termijnen (per maand, kwartaal of halfjaar) is over het algemeen mogelijk. Soms worden bij termijnbetaling premietoeslagen berekend, aangezien hier voor de verzekeraar meer kosten aan verbonden zijn. Deze toeslag is al verwerkt in de premie, zoals we die vooraf aan u opgeven en zoals deze in de polis wordt vermeld. Nadat de verzekering is gesloten ontvangt u via ons kantoor of rechtstreeks van de verzekeraar uw polis en het bijbehorende polisblad. Op het polisblad staan alle relevante gegevens bevestigd. Uw polis is uw daadwerkelijke verzekeringsovereenkomst. Wij verzoeken u deze polis te controleren en bij onjuistheden ons daarvan in kennis te stellen.

Betaalwijze premie

In principe betaalt u altijd rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Kiest u voor betaling per acceptgiro, dan ontvangt u per premievervaldag van uw verzekering een acceptgiro. Het betreffende bedrag dient tijdig, doch binnen dertig dagen na de premievervaldag, bij de verzekeraar binnen te zijn. Als u kiest voor premiebetaling via automatische incasso, dan dient u ervoor te zorgen dat het saldo op uw bank- of girorekening voldoende is om de premie te kunnen afschrijven. Is uw saldo niet toereikend, dan vindt geen betaling plaats en bent u derhalve dertig dagen na het verstrijken van de premievervaldag in verzuim.

Er wordt inspanning geleverd om de premie tijdig te innen, maar de betalingsverplichting rust uiteindelijk bij u. U wordt schriftelijk geïnformeerd als de incassopoging niet geslaagd is en in de gelegenheid gesteld de premie alsnog te voldoen. Overigens blijven de gevolgen van niet tijdige premiebetaling, zoals opgenomen in de desbetreffende polisvoorwaarden, ook bij niet-geslaagde incasso gewoon van kracht. Zie ook ‘Gevolgen niet-tijdige betaling’.

Betalingsherinneringen

Als uw premie niet binnen dertig dagen ontvangen is, ontvangt u een eerste betalingsherinnering. Hierin wordt u erop gewezen dat de dekking van uw verzekering is opgeschort tot het moment dat uw premiebetaling is ontvangen. Veertien dagen na de eerste betalingsherinnering ontvangt u, indien uw premie nog niet is voldaan, een tweede en tevens laatste herinnering.

Gevolgen niet-tijdige betaling

Als uw premiebetaling niet tijdig is ontvangen, moet u er rekening mee houden dat de dekking van uw verzekering wordt opgeschort. Dit betekent dat bij eventuele schade de verzekeraar niet verplicht is tot uitkering over te gaan. Bij niet-tijdige ontvangst van uw premie van uw motorrijtuigenverzekering is de verzekeraar genoodzaakt de verzekering af te melden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Uw voertuig staat dan als onverzekerd te boek. Niet alleen kan bij controle een boete worden opgelegd door Justitie, ook heeft u geen recht op een uitkering bij schade aan of veroorzaakt door het betreffende voertuig, waarvoor u verantwoordelijk bent.

Voor levensverzekeringen, waarvoor de premie niet of niet tijdig is voldaan, kan het overlijdensrisico ongedekt zijn. De precieze gevolgen van niet of niet-tijdige premiebetaling zijn opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden behorend bij de betreffende verzekering.

Rol verzekeraar

Uw verzekeringsovereenkomst is een contract waaraan wederzijdse rechten en plichten kunnen worden ontleend. Bij veel verzekeringen, in het bijzonder bij schadeverzekeringen, is premiebetaling een van uw verplichtingen als verzekeringnemer. In principe blijft de premie dus verschuldigd aan de maatschappij, ook als de dekking is opgeschort. De verzekeraar is gemachtigd om via rechtswege over te gaan tot premie-inning. Op grond van de polisvoorwaarden kan de verzekeraar de kosten die verbonden zijn aan gerechtelijke incasso op u verhalen. In bepaalde gevallen worden ook derden in kennis gesteld van te late premiebetaling.

Hoe een schade- of andere uitkering verloopt

Schade aan (eigendommen van) derden of uzelf heeft vrijwel altijd financieel nadeel tot gevolg. Denk bijvoorbeeld aan herstel- of vervangingskosten van beschadigde of verloren gegane objecten, maar ook aan ziektekosten of aan inkomstenderving bij arbeidsongeschiktheid. Met een schadeverzekering draagt u de financiële gevolgen die voortvloeien uit een schade over op de verzekeraar. Uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst is de verzekeraar – voor zover het evenement gedekt is – verplicht de verzekerde of benadeelde derde schadeloos te stellen als deze te maken krijgt met schade.

Wat doet u bij schade?

Als u te maken krijgt met schade, is het – voor een snelle afwikkeling – zaak dat u de schade zo snel mogelijk meldt bij ons kantoor. Wij zorgen ervoor dat de verzekeraar direct in kennis wordt gesteld. Voor uw schademelding zijn schadeaangifteformulieren ontwikkeld, die wij u bij de polis doen toekomen. Voor onder meer uw motorrijtuigen-, ziektekosten-, reis- of rechtsbijstandverzekering bestaan speciale schade-aangifteformulieren. Voor de overige verzekeringen kunt u veelal gebruik maken van een algemeen schadeformulier. Als u voor ziektekosten particulier bent verzekerd, vormen uw ziektekostendeclaraties een uitzondering op deze handelswijze. Deze declaraties dient u, tezamen met de originele nota, rechtstreeks in bij uw ziektekostenverzekeraar. In spoedeisende gevallen kunt u uw schade rechtstreeks melden bij een alarmcentrale. De betreffende gegevens ontvangt u bij de polis.

Onze bemiddeling bij schade

U vult het schadeformulier zo volledig mogelijk in (vergeet ook uw handtekening niet!) en stuurt dit tezamen met de originele nota’s en eventuele getuigenverklaringen op naar ons kantoor. Uiteraard kunnen wij u bij het invullen van uw schadeformulier assisteren. Wij zorgen ervoor dat uw claim zo snel mogelijk bij de betreffende verzekeraar terechtkomt. Wij voeren de correspondentie en houden u, tijdens de schadebehandeling, op de hoogte van het verloop. U kunt altijd contact met ons opnemen om na te gaan wat de precieze status is van uw schadegeval.

Een snelle inschakeling van ons kantoor betekent ook dat wij u voor bepaalde schademeldingen direct kunnen verwijzen naar hulpverlenende instanties. Voor schade aan uw auto zijn er veelal afspraken gemaakt met organisaties van schadeherstelbedrijven. Uw voordeel hierbij is dat het eigen risico veelal minder bedraagt of zelfs vervalt en dat u gratis kunt beschikken over een vervangende auto. Uiteraard is dit afhankelijk van hetgeen hierover in de verzekeringsvoorwaarden staat vermeld.

Eventuele uitkeringen zullen rechtstreeks door de verzekeraar worden verricht. Uiteraard worden wij in dat geval door de verzekeraar op de hoogte gesteld en zullen wij nagaan of de uitkering overeenkomt met het bedrag waarop u volgens de polisvoorwaarden recht heeft.

Bij een levensverzekering bouwt u vermogen op, bijvoorbeeld bestemd voor een aanvulling op uw pensioen of om de hypothecaire lening (gedeeltelijk) af te lossen. Soms dient de levensverzekering ook om het vroegtijdig risico van overlijden (al dan niet in combinatie met een ongeval) of het arbeidsongeschiktheidsrisico te dekken. Gaat het om een uitkering die na verloop van tijd tot uitkering komt, dan stellen wij u daarvan tijdig op de hoogte. Uiteraard wijzen wij u op eventuele fiscale consequenties en de 8 keuzemogelijkheden die u heeft. Samen met u bepalen wij de beste oplossing in uw situatie.

Een lijfrentepolis is een speciale vorm van levensverzekering. Tijdens de opbouwfase, de zogeheten uitgestelde lijfrente, bouwt u vermogen op. De premie die u voor uw lijfrenteverzekering betaalt is tot op zekere hoogte aftrekbaar van de belasting. Met de uitkering van uw lijfrentepolis koopt u een zogenaamde direct ingaande lijfrente, die het opgebouwde kapitaal in termijnen gaat uitkeren. De uitkeringen zijn fiscaal belast. Het vereist een hoge mate van professionaliteit om hierbij de juiste keuzes te maken. Labruyère Financiële Diensten beschikt over de deskundigheid en marktkennis om u hierin op verantwoorde wijze te begeleiden en adviseren.

Uitkering in natura

Een bijzondere vorm van levensverzekering is de uitvaartverzekering. Hierbij heeft u de keuze uit een verzekering die uitkeert in geld, waarmee uw nabestaanden zelf de uitvaart kunnen regelen, of een uitkering in natura. Bij de uitkering in natura wordt de uitvaart volledig verzorgd, precies volgens uw eigen wensen.

Welke relatie wij hebben met verzekeraars en andere aanbieders van financiële producten

Labruyère Financiële Diensten is een zelfstandig assurantiekantoor. Wij hebben geen vast dienstverband of financiële verplichting met een verzekeraar en zijn vrij om uw polissen onder te brengen bij alle maatschappijen met wie wij zaken doen. Voor een actuele opgave van de verzekeraars die wij in onze adviezen betrekken kunt u een overzicht bij ons opvragen. Bij de selectie van verzekeraars kijken wij onder meer naar het specialisme waarin de betrokken verzekeraar uitblinkt. Dit kan betekenen dat de verzekeraar uitstekende voorwaarden hanteert in relatie tot de premiestelling. Bovendien betrekken wij de overige dienstverleningsaspecten van de verzekeraars in onze selectie. Ook behartigen wij uitsluitend uw belangen in geval van schade en zijn wij op geen enkele wijze verplicht uw verzekering bij een bepaalde verzekeraar onder te brengen.

Naast de samenwerking met een groot aantal verzekeraars en banken hebben wij, d.m.v. zogenaamde postenbanken, de mogelijkheid om verzekeringen bij ruim 100 andere maatschappijen onder te brengen. Dit is tevens uw garantie voor onze objectieve advisering.

Hoe de beloningsstructuur eruit ziet

Van oudsher ontvangen intermediairs als ons kantoor inkomsten uit provisie. Provisie is de beloning die wij als assurantieadviseur van de verzekeraar ontvangen voor onze bemiddeling en het onderhoud en beheer van uw voorzieningen. Voor elke voorziening die u via ons afsluit, ontvangen wij provisie. Deze provisie is meestal een percentage van de premie (bij schadeverzekeringen), soms in combinatie met de afgesproken duur van de verzekering (beleggingsverzekering), of van het verzekerde bedrag (bij levensverzekeringen). Onze provisie is verrekend in de premie die u als klant betaalt.

Labruyère Financiële Diensten heeft er bewust voor gekozen deze provisiestructuur als vergoedingsvorm in stand te laten. Zo kunnen wij onze dienstverlening laagdrempelig houden. Pas als u een verzekering of andere financiële voorziening bij ons afsluit, betaalt u met de premie een vergoeding voor onze diensten. Wij berekenen geen extra kosten voor het merendeel van onze adviezen. Brengen wij wel kosten in rekening, dan heeft u hiervoor vooraf toestemming verleend en hebben wij u vooraf in kennis gesteld van de geschatte kosten. Wij geven u ook een gedetailleerde berekening van de gemaakte kosten.

Aan welke eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid wij voldoen

Labruyère Financiële Diensten is ingeschreven in het SER-register B onder nummer 432753, hetgeen voor u een waarborg is dat we beschikken over de vereiste assurantiekennis en voldoen aan de in de wet genoemde eisen. Daarnaast heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ons een vergunning verleend (nr. 12011359) in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT).

Ons kantoor voldoet aan alle wettelijke verplichtingen om voor verzekeringen, hypotheken, financieringen, etc. te mogen bemiddelen. Voorts hebben wij de voorwaarden gecreëerd om de kwaliteit van onze dienstverlening voortdurend hoog te houden. Concreet betekent dit dat al onze medewerkers hun functiegerelateerde kennis door training en scholing up-to-date en op hoog niveau houden.

Onze bestaande klanten kunnen oordelen over de kwaliteit van onze dienstverlening. Als u overweegt om van onze dienstverlening gebruik te maken, maar u eerst wilt laten overtuigen van onze kwaliteiten, kunnen wij u hiervoor referenties opgeven. Deze bestaande klanten zijn bereid u informatie te geven over onze werkwijze en de resultaten van onze dienstverlening. De referenties die wij u opgeven hebben ermee ingestemd dat wij hun gegevens aan u verstrekken. Wij vertrouwen erop dat u op gepaste wijze gebruikmaakt van deze mogelijkheid.

Hoe u de relatie met ons kantoor kunt beëindigen

Wij vinden een goede relatie met onze klanten belangrijk en zullen er steeds alles aan doen uw wensen te vervullen en zorg te dragen voor een uitgebalanceerd financieel pakket. Niettemin is het mogelijk dat u de relatie wilt beëindigen, bijvoorbeeld omdat u gaat verhuizen. Dat kan natuurlijk te allen tijde (zonder opgave van redenen), zonder kosten en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn. Op uw verzoek zal de verzekeraar uw verzekering - die u gewoon kunt laten doorlopen - onderbrengen bij een andere tussenpersoon.

Van onze kant kunnen wij er ook voor kiezen om niet langer zaken met u te doen. Uw belangen worden dan overgedragen aan een andere tussenpersoon van uw keuze. Wij zullen u altijd een reden geven waarom wij de relatie met u verbreken. Beëindiging van uw verzekering (zonder dat de verzekering elders wordt voortgezet) kan slechts per contractvervaldatum met inachtneming van de in de betreffende polis genoemde opzegtermijn. Deze datum kunt u vinden op het polisoverzicht van de betreffende verzekering. Het verzoek tot beëindiging van uw polis dient u altijd schriftelijk bij ons in te dienen.

Welke klachtmogelijkheid u heeft

Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat wij kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen.

Onze klachtenregeling kunt u inzien via onze website www.labruyere.nu.

Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening en uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan:
KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900 – 3552248
Website: www.kifid.nl

Bent u van mening dat u niet afdoende bent geïnformeerd over onze dienstverlening en dat uw belang hierdoor is geschaad, dan kunt u eveneens bij het KiFiD terecht.

Labruyère Financiële Diensten heeft zich, met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, verzekerd voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van ons beroep. Uiteraard doen wij onze uiterste best om u van het juiste advies te voorzien. Maar adviseren blijft mensenwerk. Er kan dus altijd iets anders lopen dan verwacht. Indien ons kantoor aansprakelijk gesteld wordt voor schade die voortvloeit uit onze dienstverlening, dan zijn de financiële gevolgen mogelijk gedekt door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering betekent met andere woorden een extra waarborg voor de continuïteit van ons kantoor en biedt u optimale garantie dat uw eventuele schade zo snel en volledig mogelijk vergoed wordt.